Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden
Hier vindt u de algemene voorwaarden van Jakima, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09222481.
We maken graag duidelijke afspraken die vastgelegd zijn in de Algemene Voorwaarden. Als u bij ons bestelt geeft u aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
Zij houden in:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst met Jakima is aangegaan en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Jakima: de Eenmanszaak die een online kaartenwinkel exploiteert.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Jakima en de klant tot het verrichten van werkzaamheden door Jakima ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.

 

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en Jakima met uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door Jakima, in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
1.5 Jakima is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur. Buiten deze openingstijden kan Jakima niet leveren. Aanvragen en/of bestellingen buiten deze tijden worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.In het weekend, op binnenlandse feestdagen en tijdens de vakantiesluiting van Jakima worden aanvragen en bestellingen wel ontvangen maar pas de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen.

 

2. Prijzen en offertes

2.1 Jakima behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de Jakima website met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (wel of niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Jakima gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
2.3 Jakima zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
2.5 De administratie van Jakima geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Jakima verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Jakima verrichte leveringen. Jakima erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dat eveneens.
2.6 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 3 maanden geldig.
2.7 Jakima kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of een verschrijving bevat.
2.8 Een samengestelde prijsopgave verplicht Jakima niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.9 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

3. Opdracht

3.1 De overeenkomst tussen de klant en Jakima komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Jakima. De opdracht wordt via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mail adres.
3.2 Jakima is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
3.3 Jakima is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door Jakima betrokken derden.

 

4. Gegevens op de kaart

4.1 De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens. Jakima is na akkoord van de klant niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het kaartje.

 

5. Levering en leveringstermijn

5.1 Jakima streeft ernaar de kaartjes zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit - om welke reden dan ook - niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
5.2 De levering van de geboortekaartjes vindt plaats binnen 2 werkdagen na aanlevering van de definitieve gegevens. De levertijd geldt als indicatie en niet als definitieve termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
5.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.4 Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van Jakima hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
5.5 Indien de klant een levering weigert, kan Jakima de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft Jakima in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

 

6. Betaling

6.1 Betaling vindt vooraf plaats via Ideal. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant per e-mail een factuur. De bestelling gaat pas naar de drukker als Jakima het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

6.2 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Alle door Jakima gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.
 

7. Annulering

7.1 Als het drukproces reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.
 

8. Garanties en klachten

8.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Mochten de kaartjes niet aan de verwachtingen van de klant voldoen dan wordt Jakima hier graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Jakima zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Bij reeds verzonden kaartjes kan Jakima geen klachten meer in behandeling nemen.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Jakima sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Jakima verzonden producten. Jakima sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
 

10. Overmacht

10.1 Jakima is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Jakima.
10.2 In geval van overmacht heeft Jakima geboortekaartjes het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Jakima zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jakima geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jakima niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 

11.Privacy

11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Jakima gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 

12. Auteursrecht

12.1 Op alle op de site van Jakima afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Jakima. Tevens mogen de afzonderlijke llustraties, aangeboden in de ontwerptool, niet vervormd of op enkele andere wijze veranderd worden, anders dan in de ontwerptool van de website mogelijk is. 
 

13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Jakima.
13.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door Jakima aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij Jakima, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

13.3 Indien en voor zover Jakima producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Jakima voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door Jakima in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

14. Herroepingsrecht bij levering van producten

14.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
14.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

15. Kosten in geval van herroeping

15.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
15.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 

16. Uitsluitsel herroepingsrecht

16.1 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
16.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
16.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:  
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

17. Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Jakima en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
17.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 

18. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden

18.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand komen van de overeenkomst met de klant.
18.3 Jakima is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 

     Geboortekaartjes voor:

        jongen
        meisje
        broertje
        zusje
        tweeling
        3e kind 
 

      Thema:

         zomer
         herfst
         winter
         sportief
         hollands
         stoer

       Extra:

         Gedichtjes & quotes
          canvas schilderij

         sluitstickers

         

       Vragen?

           info@jakima.nl
           T + 31 6 55395652 (ma/vr 9-17 u)